Tel:  -  GSM: 0532 528 03 980532 528 03 98info@tatiletransfer.com

Acentelik Sözleşmesi

 

ESVİP SERVİS İŞLETMECİLİĞİ İNŞ. TEKS. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TATİLETRANSFER.COM SİSTEM ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR

Bu sözleşme Cumhuriye mh. Cengiz Topel Cd. No:48/A Eskişehir/Tepebaşı adresinde mukim ESVİP SERVİS İŞLETMECİLİĞİ İNŞ. TEKS. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (bundan böyle tatiletransfer.com olarak anılacaktır) ile ..................................................................................................................... adresinde mukim ………………………………………………………….. ( bundan böyle Acente olarak anılacaktır) arasında imzalanmış ve taraflar aşağıdaki hususlar çerçevesinde karşılıklı tam mutabakata varmışlardır.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşme, www.tatiletransfer.com üzerinden,  Antalya, Belek, Side, Manavgat, Alanya bölgesindeki otellere transfer hizmetlerini, yurt içi ve yurt dışı otel rezervasyonlarını, Yurt içi ve yurt dışı uçak bileti satışlarını, yurtiçi paket turlarının Sistem Acentesi tarafından internet üzerinden komisyon karşılığı satılmasını ve bununla ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemek üzere hazırlanmıştır.

MADDE 3- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Tatiletransfer’in Yükümlülükleri
 2. Tatiletransfer internet sitesi üzerinden satış sağlayacak tatiletransfer.com’un sürekli ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla, gerekli olan teknik alt yapıyı kurup çalışmasını sağlar.
 3. Bu sözleşme dahilinde kullanılacak müşteri kredi kartları ile ilgili her bilgi Tatiletransfer’in güvenliğinde olup, bu bilgiler her ne maksatla olursa olsun üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
 4. Tatiletransfer, Sistem Acentesi’nin bulunduğu yerlerde başka turizm firmalarına da Sistem Acenteliği verebilir veya doğrudan satış yapabilir. Bu konuda Tatiletransfer’i bağlayan bir şey yoktur.
 5. Tatiletransfer, yükümlülüklerin yerine getirilme sureti ile organize ettiği ve satışa sunduğu tüm ürünlere ilişkin Sistem Acentesi tarafından yapılan satışlarda Sistem Acentesine Komisyon verilecektir. Komisyon tutarlarını belirleme hak ve yetkisi Tatiletransfer’e Komisyon

oranları ürünler arasında farklılık göstermekte olup, iş bu sözleşmeye istinaden Tatiletransfer tarafından Sistem Acentesine ayrıca ve uygun görülen süre ve tarihlerde bildirilecektir.

 1. Tatiletransfer hizmeti satışlarındaki komisyon oranlarını, Sistem acenteleri taban fiyat ve tavan fiyat aralığında kendi satış politika ve stratejilerine göre değişiklik uygulayabilir.

 

 1. Sistem Acentesi’nin Yükümlülükleri
 2. Sistem Acentesi, Turizm Bakanlığı, Seyahat Acenteleri Birliği ve Turizm Seyahat mevzuatlarına uygun tüm şartlara haiz olduğunu, kanunen gerekli izin, işletme belgesi, sicil kaydı, sertifika, zorunlu sigorta ve sair belgelere sahip olduğunu beyan ve taahhüt eder.
 3. İş bu sözleşme Sistem Acentesi’ne tek yetkili satış acentesi yetkisi vermemektedir. Sistem Acentesi, Tatiletransfer’in bilgisi ve onayı dışında kendisini hiçbir surette tek yetkili satış acentesi olarak tanıtamaz, ilan broşür ve hiçbir tanıtım mecrasında bu hususa yer veremez. Tatiletransfer’in logosunu kullanamaz.
 4. Sistem acentesi, yapacağı satışları Tatiletransfer’in onayı dışında kısmen veya tamamen NAKİT olarak yapamaz Bilet satışı yapılan misafirlerin tüm seyahat bedelini satış anında sistem üzerindeki Sanal Pos ile satışı gerçekleştirmekle yükümlüdür.
 5. Sistem Acentesi personelinin, sistem ya da Sanal Pos’u yanlış veya hatalı kullanımı ile tüketiciye herhangi bir zarar meydana getirmesi halinde Sistem Acentesi doğacak zarardan tek başına ve doğrudan sorumlu olduğunu ve tazmin edeceği, kabul beyan ve taahhüt eder.
 6. Satışa esas rezervasyon sistemi ile ilgili kurulum ve şifreler Sistem Acentesin’de kullanacak kişilerin detayları yetkilerini, bildiren, imza yetkisine sahip acente yetkilisinin yazılı talebi üzerine teslim edilecektir. Verilecek güvenlik şifresi Sistem Acentesinin sorumluluğundadır. Kaybı veya başkaları tarafından kullanılması halinde, bilgi gizliliği ihlalinden olabilecek zarar, hiçbir ihtara ve hükme gerek olmaksızın zararın doğduğu anda kabul edilmiş sayılacaktır.
 7. Sistem Acentesi, işletme ile ilgili Tatiletransfer’e vereceği her türlü bilginin doğru olduğunu beyan eder. Bu bilgilerin hatalı veya eksik olmasından ötürü oluşacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olduğunu kabul, beyan taahhüt eder. 8. Sistem Acentesi, satış esnasında Tatiletransfer’in veya rezervasyon sisteminin otomatik olarak vermiş olduğu yazılı, basılı evrakları kullanmak zorundadır. Sistem Acentesi basılı evraklar
  üzerinde tahrifat ve ilaveler yapamaz. Böyle bir durumla karşılaşılması durumunda doğacak tüm zararların Sistem Acentesi tarafından karşılanacağı kabul, beyan taahhüt eder.
 9. Satışlarda misafirin nakit ödeme yapmak istemesi ve Sistem Acentesinin Tatiletransfer’den bunun için özel yetkilendirilmesinin olmaması durumunda, firma kendi şirket kredi kartı vb. ile ödeme yapabilir.
 10. Sistem Acentesi sistemde bulunan ürün ve müşteri bilgilerini korumak zorundadır. Korumadığı takdirde haksız rekabetten doğan yasal tazminatların yanında ayrıca Tatiletransfer’in belirleyeceği cezai tutarı hiçbir ihbar hükmüne gerek olmadan ödemeyi taahhüt eder.
 11. Sistem kullanımı esnasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese teslim edilecek mesaj, ileti, bilgilendirme vb. gibi bilgilerden Sistem Acentesi
 12. Sistem Acentesi, kullanıcılarının diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmeyeceğini, sisteme belirtilen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmeyeceğini ve yazılımı değiştirmeyeceğini, genel ahlaka aykırı, kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici nitelikte bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmeyeceğini, yayınlamayacağını, Tatiletransfer’in bilgisi dışında doğrudan ya da dolaylı olarak reklam yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 4- SÖZLEŞMENİN KENDİLİĞİNDEN FESHİ

 1. Acente’nin Turizm ruhsatının iptal edilmesi,
 2. Gerçek kişi olan acentenin ölümü,
 3. Gerçek kişi olan acentenin medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesi,
 4. Tüzel kişi olan acentenin şahsiyetinin sona ermesi hallerinde iş bu sözleşme herhangi bir ihtara ve ihbara bağlı kalmadan kendiliğinden feshedilmiş sayılır.

MADDE 5- İPTAL VE İADE KOŞULLARI

 

MADDE 6- HÜKÜMLER VE YÜRÜRLÜK

 1. Taraflar bu sözleşmeyi 30 gün önce yazılı bildirmek koşulu ile her zaman tek taraflı olarak sona erdirebilir. Sözleşmenin yazılı fesih bildirimine müteakip taraflar alacak ve borç miktarını kesinleştirirler ve sözleşme şartlarında ödemelerini tamamlarlar. Bu andan itibaren iş bu sözleşme yasal olarak fesih edilmiş sayılır. Fesih nedeni ile taraflar birbirine tazminat talebinde bulunamazlar
 2. Sözleşme imzalandığı andan itibaren 1 yıl süre ile geçerlidir. Süre sonunda aksi bildirilmedikçe kendiliğinden tüm maddelerde hiçbir değişiklik olmaksızın 1 yıl daha uzatılmış sayılır( sözleşme maddelerinde herhangi bir değişiklik varsa yeni sözleşme yapılır) Her süre bittiğinde aynı kural geçerli olacaktır.
 3. İş bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 6502 sayılı Yasa ve Uygulama Yönetmelik ve Tebliğ, TTK BK, İİK, HMK, 1618 Sayılı yasa, 2634 sayılı saya ile sair yasa hükümleri aynen veya kısmi tatbik olur.
 4. İş bu sözleşme ve ek protokollerin uygulanmasından doğa bilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Tatiletransfer ticari kayıt ve defterleri ve bu defterlerdeki kayıtları (bilgisayar kayıtları dahil) H.U.M.K. 222 maddesi uyarında geçerli bağlayıcı ve kesin delil olacaktır. 5. Sistem Acentesi ve Tatiletransfer’in bu sözleşmede belirtilen yasal iletişim ve kanuni tebligat adresleridir. Olası adres değişikliklerinin karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Adres değişikliğinin bildirilmemesi halinde, adresi değişen tarafın önceki
  adresine tebliğ ve gönderilen her türlü ibraname ve gönderiler o tarafa usulünce tebliğ edilmiş sayılacaktır.

İş bu sözleşme 6 ana medde, 5 sayfa ve eklerinden ibaret olup taraflarca okunmuş, kabul edilmiş 2 nüsha olarak akdedilerek imzalanmıştır.

 

Tarih: …/…/20..

Tatiletransfer Adına                                                                                                    Sistem Acentesi Adına

Tatiletransfer / Kaşe/İmza                                                                                Sistem Acentesi / Kaşe / İmza

 

 

 

              EKLER

 1. Ticari Sicil Gazetesi,
 2. Faaliyet Belgesi Aslı (Yeni Tarihli)
 3. İmza Sirküleri (İmza ve kaşeli)
 4. Seyahat Acentesi İşletme Belgesi (imza ve kaşeli)
 5. Vergi Levhası (imza ve kaşeli)
 6. Ortakların Nüfus cüzdanı sureti aslı veya nüfus cüzdanı fotokopisi (imza ve kaşeli)
 7. Acente yetkili müdürü ve personel isim listesi (Antetli kağıda veya imzalı kaşeli)
 8. Sistem Acentesi Bilgi Formu
Eskişehir Web Tasarım